Vragen over dit thema?

Projectleider Carola Schrijvers
Projectleider publieke gezondheid en regiocoördinator gezondheid statushouders ZHZ Carola Schrijvers
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Statushouders

"Gezondheid en integratie

gaan hand in hand"

In november is, als vervolg op een landelijk akkoord, in onze regio een coördinator gezondheid statushouders ZHZ aangesteld. Carola Schrijvers, afkomstig van de GGD, ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling van hun gezondheidsaanpak voor statushouders. “Gezondheid is belangrijk voor iedereen, maar dit is een bijzondere groep mensen. Zij hebben een speciaal op hen afgestemd programma nodig”. 

De overheid vindt snelle integratie en participatie van statushouders belangrijk. Het landelijk ‘Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom’ gaat uit van ‘Blijven is meedoen’. Gezondheid is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Daarom heeft het landelijk akkoord onder andere geleid tot de inzet van een regiocoördinator gezondheid in Zuid-Holland Zuid.

Gezondheid en statushouders

Statushouders kunnen volgens Carola nog niet meedraaien in reguliere gezondheidsprogramma’s. “Ten eerste lopen zij andere risico’s. Een voorbeeld zijn psychische klachten. Die komen bij hen meer voor, dus moeten we zorgen dat hulpverleners daar extra alert op zijn. Ook weten statushouders vaak niet goed hoe de gezondheidszorg hier in elkaar zit. Ten tweede moeten we hen op een andere manier zien te bereiken. Ze zijn soms vrij onzichtbaar, of er is een taalbarrière”.

“Gezonde mensen hebben meer kans op integratie”

Netwerk

Het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van statushouders is de verantwoordelijkheid van gemeenten. Carola voert verkennende gesprekken met gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor volksgezondheid en sociale zaken. “Maar het complete netwerk rond statushouders is breder, en dat ben ik in kaart aan het brengen. Vluchtelingenwerk en huisartsen zijn belangrijk, en ik praat bijvoorbeeld met sociale teams en GGZ-collega’s. Uiteindelijk is het belangrijk de verschillende partijen met elkaar te verbinden, zodat er een samenhangende aanpak komt voor statushouders.”

Gezondheid en integratie

“Gezondheid is onderdeel, of zou dat moeten zijn, van het hele integratieplan van statushouders”, vertelt Carola. “Gezonde mensen hebben meer kans op integratie, het leren van de taal en het vinden van betaald werk. En andersom. Mensen die participeren zijn gezonder.” Gemeenten moeten eerst een analyse maken van de statushouders in de gemeente. “Wie heb je in je gemeente wonen? Zijn het Eritreeërs of Syriërs, zijn het jonge mannen, of gaat het vooral om gezinshereniging? Vervolgens moet het lokale netwerk van professionals erbij betrokken worden. Beleidsadviseurs op verschillende terreinen binnen de gemeente moeten samen bepalen wat nodig is. Het is belangrijk om statushouders vanaf het begin te betrekken bij de integrale aanpak. Hen zelf laten meedenken over wat nodig is, en betrekken bij de voorlichting. Met als doel hen uiteindelijk te kunnen opnemen in het reguliere aanbod.”