Samen voor gezond

Magazine

'NU NIET ZWANGER' HELPT

om onnodig leed te voorkomen

Pagina 3

DENKTANK DEMENTIE

streeft naar dementievriendelijke samenleving

Pagina 4

GGD 100 JAAR

Van rijwielzuster naar 'blauwe zone'

Pagina 5
Column

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

GGD 100 jaar!

GGD 100 jaar!

De GGD bestaat 100 jaar. Hiervan heb ik er ‘slechts’ 22 meegemaakt, die echter soms voelen als 100. In die periode is er namelijk al zoveel veranderd in de publieke gezondheid.

Een belangrijk verschil met toen is dat we tegenwoordig uitgaan van ‘nul risico’. We accepteren bijna niet dat kinderen of volwassenen ziek worden. Alles lijkt maakbaar. De vraag ‘Mijn kind heeft waterpokken, wat nu?’ kwam 22 jaar geleden weinig voor. De heersende mening was dat het wel goed was als kinderen een ziekte doormaakten. We zijn nog steeds een nuchter volkje, maar lijken niet meer te aanvaarden dat de praktijk weerbarstig is en we niet alle risico’s kunnen uitsluiten.

Toen ik 22 jaar geleden als sociaal verpleegkundige startte bij de GGD, bestreed ik samen met de arts infectieziekten – met z’n tweeën dus – alle infectieziekten in de regio. Dat is nu niet meer voor te stellen, met ons huidige team van vier verpleegkundigen, vier artsen (die we weliswaar delen met de GGD Rotterdam) en administratieve ondersteuning. Het werk is flink toegenomen en uitbraken van infectieziekten komen dagelijks voor. De ene dag een kind met vlekjes op een kinderdagverblijf, de andere dag een scholier met waterpokken. De samenwerking hierin met de JGZ, nu niet meer bij ons in huis, is gelukkig nog net zo goed.

De methoden om te meten zijn enorm toegenomen. Dat is heel waardevol bij ‘nieuwe’ trends als overgewicht of eenzaamheid bij ouderen. Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar deze thema’s in de afgelopen jaren…

Lees verder

Vragen over dit thema?

GGD-projectleider Mariska van Leeuwen
Volgens Kwartiermaker Ira van Winden (l) en GGD-adviseur publieke gezondheid Mariska van Leeuwen voorkomt 'Nu Niet Zwanger' veel leed
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Prenatale voorlichting

‘Nu Niet Zwanger’ helpt

om onnodig leed te voorkomen

Hoe kun je kwetsbare (potentiële) ouders ondersteunen om zelf de regie te nemen over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie? Gebleken is dat je met een eerlijk gesprek veel leed voorkomt. Dat eerlijke gesprek vormt het uitgangspunt van het programma ‘Nu niet zwanger’. Kwartiermaker Ira van Winden en GGD-projectleider publieke gezondheid Mariska van Leeuwen zijn enthousiast. “Dit vormt echt een waardevol onderdeel van het beleidsprogramma Kansrijke Start.”

“Ongepland en ongewenst zwanger raken en niet in staat zijn om je kind een veilige omgeving te bieden”

“Het idee voor Nu Niet Zwanger komt van verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam. Tijdens haar werk voor de GGD Hart voor Brabant kwam zij vaak in contact met kwetsbare ouders die door een combinatie van complexe problemen ongepland en ongewenst zwanger raakten en niet in staat waren om hun kind een veilige omgeving te bieden,” vertelt Ira van Winden. “Er was bijvoorbeeld een cliënt die voor de tweede keer ongepland en ongewenst zwanger was, terwijl er zeven hulpverlenende organisaties bij deze cliënt betrokken waren…

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Judith Bouwmeester
Judith Bouwmeester (GGD) en Conny Bouwer (coördinator Ketenzorg Dementie) stimuleren bewustwording, wisselen kennis uit en delen goede voorbeelden
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Vitale ouderen

Denktank streeft naar

dementievriendelijke samenleving

Slechts drie op de tien gemeenten in de regio Zuid Holland Zuid hebben dementie als speerpunt in het beleid, zo blijkt uit de Toekomstverkenning ZHZ 2018 van de GGD ZHZ. Die constatering vormde mede de aanleiding voor de oprichting van de Denktank Dementie. Conny Bouwer en Judith Bouwmeester schetsen hun doel: “Met de denktank willen we onderzoeken hoe de tien gemeenten in de regio elkaar kunnen versterken, en hoe we kunnen profiteren van elkaars goede initiatieven.”

“Mensen met dementie voelen zich al snel afgeschreven”

“Mensen met dementie leven gemiddeld acht jaar met de ziekte en het merendeel van deze mensen woont nog thuis,” vertelt Conny Bouwer, coördinator Ketenzorg Dementie Hoeksche Waard en projectleider Dementievriendelijke samenleving Hoeksche Waard. “Gedurende deze periode is het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk kunnen participeren in de samenleving; dat heeft een positief effect op de kwaliteit van leven, het verloop van de ziekte en de omgeving. Zo’n participatie is echter niet eenvoudig…

Lees verder
100 jaar!

GGD 100 jaar

Van rijwielzuster naar 'blauwe zone'

100 jaar geleden veroorzaakten slechte hygiënische omstandigheden, zoals vervuild water in de grachten dat ook voor drinkwater werd gebruikt, ernstige epidemieën. Sociaal voelende artsen, ‘hygiënisten’, drongen bij de stadsbesturen aan op de inrichting van stedelijke bureaus voor de volksgezondheid.

1919-1940

De gezondheid verbeterde door voorlichting, aanleg van waterleiding en riolering (1). De Gemeentelijke Geneeskundige Dienst werd opgericht, met een begroting van 13.900 gulden (2). 235 gulden daarvan ging naar de post ‘rijwielzuster’ (3), een schoolverpleegster die goed moest kunnen fietsen en krachtig genoeg moest zijn voor (eventueel nachtelijk) ziekenvervoer.

Bacteriologisch onderzoek maakte in deze periode snelle bestrijding van besmettelijke ziekten mogelijk (4). Op scholen deden in 1938 de schoolarts en schoolzuster hun intrede (5).

Lees verder
Collega's van de Omgevingsdienst en GGD maken kennis tijdens een bijeenkomst in Crabbehoeve
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Omgevingswet

Integraal advies voor

een gezonde leefomgeving

In 2016 begon de bestuurlijke voorbereiding voor de komst van de Omgevingswet. Met gezondheid als één van de pijlers, werd snel duidelijk dat voor de GGD een belangrijke taak zou zijn weggelegd in de uitvoering van de wet. Om die taak te verkennen, startte de GGD een kennisgroep. Ook is verkend hoe de Omgevingsdienst, Veiligheidsdienst en GGD elkaar kunnen versterken. Nu, een goede drie jaar later, zijn de eerste concrete projecten afgerond

“Door de samenwerking kunnen we steeds meer vooraan in het proces meedoen”

De pijler ‘gezondheid’ in de Omgevingswet heeft betrekking op zowel groen, luchtkwaliteit als bijvoorbeeld mentaal gezonde wijkbewoners. “Dat vraagt dus echt om een integrale benadering”, vertelt Merel Schutten, trekker van de GGD-kennisgroep Omgevingswet. Daarom zitten we in de kennisgroep met verschillende disciplines bij elkaar.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Fatima Debjani
Larissa van Beek (ARQ Kenniscentrum Migratie) (l) en Fatima Debjani (GGD) adviseren over psychosociale ondersteuning aan statushouders
Interview

Subregio

Drechtsteden

Thema

Statushouders

“We moeten toe naar

méér cultuursensitief werken”

Recente onderzoeken naar psychische gezondheid bij statushouders leveren alarmerende resultaten op. Reden genoeg voor de GGD ZHZ om te participeren in een werkgroep die onderzoekt hoe de psychosociale ondersteuning aan statushouders verbeterd kan worden. Een rapport met aanbevelingen ligt inmiddels ter accordering bij de gemeente Dordrecht. “Cultural mediators kunnen een belangrijke sleutelrol vervullen.”

Geweld in het land van herkomst, schokkende gebeurtenissen tijdens de reis naar Europa, zorgen over achtergebleven dierbaren en een grote culturele overgang in het land van aankomst: het zal niemand verbazen dat statushouders te maken krijgen met posttraumatische stressstoornis. “Dat wordt door landelijke onderzoeken ondersteund,” vertelt Larissa van Beek, coördinator van het ARQ Kenniscentrum Migratie, onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. “Uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt bijvoorbeeld dat 13 tot 25 procent van statushouders aan depressie lijdt. Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau onder 3200 Syriërs toont zelfs aan dat op 42% van hen de score ‘psychisch ongezond’ van toepassing is. Slechts 7% van laatstgenoemde groep zoekt contact met een psycholoog of psychiater. Dat geeft wel een duidelijke indicatie van de ernst en omvang van het probleem.”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Marianne van der Mijden
In het inwonerpanel vertellen moeders hoe ze aankijken tegen gezondheid
Interview

Subregio

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Thema

Gezonde leefstijl

Leefstijlverbetering

voor en door inwoners

In Nieuw-Lekkerland zet de GGD zich in om de leefstijl van kinderen én hun ouders gezonder te maken. Er zijn veel samenwerkingspartners bij betrokken, maar vooral bijzonder is dat inwoners zélf meedenken, met ideeën komen en ook helpen deze uit te voeren.

De betrokkenheid van inwoners bij het project Gezond Nieuw-Lekkerland kreeg vorm met de samenstelling van een inwonerpanel. Inmiddels zijn daaruit een facebookgroep en wekelijkse beweegles ontstaan. Een door inwoners samengesteld kookboek is in de maak.

“We willen graag van mensen zelf horen hoe ze aankijken tegen gezondheid”

Inwonerpanel

“We willen graag van mensen zelf horen hoe ze aankijken tegen gezondheid”, stelt Marianne van der Mijden, adviseur van het project Gezond Nieuw-Lekkerland. “Wat betekent het voor jou? Wat kun je er aan doen om je gezondheid te verbeteren? Wat zit je daarbij misschien in de weg? Om die reden zijn wij in Nieuw-Lekkerland een inwonerpanel begonnen.” In het inwonerpanel denken moeders samen na over gezondheid.” “Met een druk gezin, zeker met kleine kinderen, komen de moeders niet altijd toe aan gezond eten en bewegen. Ze hebben een duwtje nodig…

Lees verder
Nieuws

Regio

Zuid-Holland Zuid

GGD ondersteunt bij rookvrij maken schoolterrein

Lees verder

Samen Bewegen, ook op je 94e

Lees verder

Golden Sports gestart in Dordrecht

Lees verder

RIVM publiceert GGD-onderzoek vaccineren

Lees verder

GGD en gemeenten maken nieuw gezondheids- beleid

Lees verder

Meer nieuws?

Houd actueel nieuws in de gaten op:

dienstgezondheidjeugd.nl

De kracht van het Netwerk V&V

Lees verder

LHBTI en sociale veiligheid

Lees verder
Colofon

‘Samen voor gezond’ is een uitgave van het team publieke gezondheid van de GGD ZHZ, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Het magazine verschijnt twee tot vier keer per jaar.

Tekst- en beeldredactie: GGD ZHZ en SACHA tekst & pr
Vormgeving: AmaiAmai, Dordrecht
Fotografie: diverse fotografen

Vragen over deze uitgave?‪

communicatie@dienstgezondheidjeugd.nl‬

GGD/Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
078 – 770 85 00

www.dienstgezondheidjeugd.nl

 

Privacy

Deze website gebruikt alleen geanonimiseerde cookies om het aantal
bezoekers te tellen en de website op basis daarvan te verbeteren.
Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Klik hier voor meer informatie.

Betere gezondheid, voldoende veerkracht, meer kansen. Daar zet de GGD ZHZ zich voor in. Onze teams publieke gezondheid werken lokaal samen met gemeenten, partners en inwoners om leefstijl en leefomgeving te verbeteren.