Vragen over dit thema?

Adviseur Anneke Westers
Leerkracht Geerte en directeur Wico bij ‘hun’ kanjertegel
Interview

Regio

Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

Thema

Weerbaarheid

Kanjerdorp Noordeloos

maakt kinderen gelukkiger

Naast vakken als rekenen, taal en spelling vinden we het belangrijk dat onze leerlingen hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Daarom kozen we voor de Kanjeraanpak. Deze verspreidt zich inmiddels over de lokale samenleving en heeft als belangrijkste resultaat dat het de kinderen een stukje gelukkiger maakt. Leerkracht Geerte Kooijman en directeur Wico Blokland van School met de Bijbel Noordeloos vertellen over de methode die het dorp inmiddels tot Kanjerdorp maakte. 

“We zochten een methode die paste bij onze visie en identiteit en kwamen uit bij de Kanjertrainingen’, vertelt leerkracht Geerte Kooijman. “Alle collega’s worden sinds 2007 getraind en samen met onze leerlingen werken we sindsdien aan zaken als wederzijds respect, elkaar vertrouwen en elkaar helpen. Hoewel je vooral naar de langere termijn moet kijken, is het mooi om te zien dat alle kinderen het eigenlijk altijd snel oppakken.”
“Het gaat ons niet alleen om de cijfers die leerlingen halen”, vult directeur Wico Blokland aan. “Het gaat er vooral om dat zij zich op sociaal en emotioneel vlak goed voelen. Als dat in orde is, zie je dat terug in hun prestaties.”

“We zochten een methode die paste bij onze visie en identiteit en kwamen uit bij de Kanjertrainingen”

Stevig

“Je moet de Kanjeraanpak niet zien als hèt ultieme instrument tegen conflicten”, vervolgt het duo. “Dat hoeft ook niet, want conflicten horen bij het leven en je leert ervan. Maar kinderen leren bijvoorbeeld  wel hoe ze ruzies onderling kunnen oplossen. Komen ze er samen niet uit, dan zijn de leerkrachten er om te helpen, een veilige plek te bieden en te bekijken wat een volgende keer beter zou kunnen. Met zulke ervaringen staan ze steviger in hun schoenen. Om de effecten verder te versterken, betrekken we ook ouders bij de Kanjeraanpak. Zo vragen we ze positieve punten te benadrukken en complimentjes te geven. Kinderen met leiderskenmerken dragen bijvoorbeeld vaak oplossingen aan. Of ze vragen medeleerlingen een klasgenoot die even met rust gelaten wil worden te respecteren. Kinderen die rustiger zijn of opvallen door humor dragen weer enorm veel bij aan de sfeer in de klas.”

“Zo verspreidt de Kanjeraanpak zich als een olievlek over de gemeente”

Dorpskanjerteam

“We merkten dat veel leerlingen baat hebben bij de methode, maar dat ze deze nog niet altijd toepasten buiten school”, stellen Geerte en Wico. “Daarom leek het ons een goed idee de aanpak uit te breiden. Daar bleek enorm veel belangstelling voor te zijn. Vertegenwoordigers van sportclubs, het zwembad, kerkelijke clubs, de kinderopvang en de peuterspeelzaal hebben inmiddels ook allemaal trainingen gevolgd, toegespitst op hun specifieke terrein. Daardoor wordt nu overal dezelfde aanpak gehanteerd en dezelfde taal gesproken. Dat biedt de kinderen veel duidelijkheid en veiligheid.
Vertegenwoordigers van de organisaties vormen het Dorpskanjerteam, waarin ze bespreken hoe het gaat, wat er beter kan en wat daar voor nodig is. Ze geven elkaar ook tips en leren van elkaar. Denk aan kinderen die het best spannend vinden om met hun club op kamp te gaan. Extra aandacht en bijvoorbeeld afspraken maken over spelletjes die over winnen of verliezen gaan, kunnen enorm helpen om het voor zowel de kinderen als de begeleiders leuk te maken. Daarnaast geven zulke succesjes de kinderen extra zelfvertrouwen.”

“Zo verspreidt de Kanjeraanpak zich als een olievlek over de gemeente. Omdat belangrijke partners meedoen, mogen we ons als Noordeloos inmiddels Kanjerdorp noemen. Het enthousiasme waarmee dit mogelijk is, zit wel in de aard van deze gemeenschap. De 1700 inwoners zijn bij elkaar betrokken en bereid om zich voor elkaar in te zetten. In combinatie met de Kanjeraanpak zorgt dat ervoor dat we echt gelukkige kinderen zien. Dat is prachtig en voor ons een reden om deze lijn door te trekken.”

De GGD is niet de trekker van dit traject, maar heeft de aansprekende aanpak van de School met de Bijbel Noordeloos met belangstelling gevolgd. Adviseur Anneke Westers: “Wij hebben slechts voor een stukje financiering en ondersteuning in de communicatie gezorgd. Het is heel mooi wat ze hier gedaan hebben. Een dergelijke brede aanpak past helemaal bij de doelstellingen van de GGD. Wij gaan dit zeker als inspirerend voorbeeld gebruiken in de advisering van scholen en andere organisaties over de Kanjeraanpak.”