kort nieuws

Aanbesteding

Jeugdgezondheidszorg

In 2018 is gestart met een aanbestedingstraject voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de regio Zuid-Holland Zuid vanaf 1 januari 2020.

Doel van de jeugdgezondheidszorg is het bevorderen van de gezondheid en sociale ontwikkeling van alle kinderen en jongeren, zodat zij zo gezond mogelijk kunnen opgroeien. Met preventie, vroegsignalering en een gezinsondersteunende aanpak, afgestemd op de lokale situatie, wordt ernstige problematiek zoveel mogelijk voorkomen. Deze gemeentelijke taak is verankerd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg).

Het regionaal basispakket jeugdgezondheidszorg behelst de uitvoering van wettelijke contactmomenten en het Rijksvaccinatieprogramma en het beheer en de doorontwikkeling van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg. Naast het basispakket kunnen gemeenten individueel afspraken maken over uitvoering van lokale (extra) taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg. Op dit moment wordt de JGZ in ZHZ uitgevoerd door een consortium van twee organisaties: Rivas en Careyn.

In juni van dit jaar wordt de partij bekend aan wie de aanbesteding gegund wordt. Deze partij start met de uitvoering in 2020.

Klik hier voor alle informatie over de aanbesteding.