Samen voor gezond

Magazine

DOORSCHENKEN TEGENGAAN

Samenwerking tussen preventie en handhaving belangrijk

Pagina 3

ADVIESNOTA PUBLIEKE GEZONDHEID

GGD reikt bouwstenen aan voor gemeentelijk beleid

Pagina 4

ONGEWENST SOCIAL MEDIA GEDRAG

Maak het bespreekbaar

Pagina 5
Strategisch Adviseur Sociaal Domein in Alblasserdam, Mia Hagen
Column

Ambtelijk overleg

voorziet in behoefte

Gemeenten staan met elkaar voor grote gezamenlijke opgaven, op verschillende terreinen van de volksgezondheid. Zo komt bijvoorbeeld de Omgevingswet eraan, waarin een gezonde omgeving een belangrijke rol speelt. En op kortere termijn: de nota publieke gezondheid voor de komende vier jaar, die we samen moeten gaan schrijven.

“Gezondheidsbevordering is een belangrijke taak”

De GGD is een specialist op dat gebied. Het is onze uitvoeringsorganisatie. Heel belangrijk dus, dat we met elkaar in gesprek zijn. Dat de GGD ons advies geeft. En dat we kennis delen. Niet alleen gemeenten met GGD, maar ook tussen gemeenten onderling. De Toekomstverkenning is daar een goed voorbeeld van. Gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming zijn belangrijke taken. We kunnen van elkaars ervaringen met preventieve gezondheidsprojecten leren.

Daarom is het zo waardevol dat we – de tien gemeenten en de GGD – sinds kort bij elkaar zitten in het ‘ambtelijk overleg publieke gezondheid’. De meteen al hoge opkomst maakt duidelijk dat we het allemaal belangrijk vinden. We hebben eerst grondig besproken wat het overleg moet opleveren.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Judith Kolk
Educatie, handhaving en regelgeving belangrijk voor integrale aanpak
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Alcohol

Aanpak voor het tegengaan

van doorschenken

Gemeenten moeten iedere vier jaar een preventie- en handhavingsplan voor alcoholgebruik opstellen. Om hen op weg te helpen met het plan voor de periode 2019-2023, organiseerde de GGD een inspiratiesessie in samenwerking met het Trimbos-instituut. De gemeente Sliedrecht bleek koploper. OOV-ambtenaar Guus Hanegraaf zit met collega’s van preventie in één team.

Het opstellen van een Preventie-en Handhavingsplan is sinds 2014 een verplichte taak voor de gemeenten. Sindsdien zijn ze de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet (DHW) geworden. Deze wet beschermt met name jongeren tegen de schadelijke effecten die alcohol kan hebben op de gezondheid en de veiligheid.

“Preventie en handhaving zitten in één team”

Nu aan zet

In een preventie- en handhavingsplan legt de gemeente vast hoe zij aan de slag gaat om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen, welke handhavingsacties de gemeente onderneemt en welke resultaten de gemeente wil behalen. “Het opstellen of vernieuwen van het preventie- en handhavingsplan loopt gelijk op met het opstellen van de nota publieke gezondheid”, vertelt GGD-adviseur Marjola Engel.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Programmamanager Daniël Platje
Programmamanagers Erika Kuilder en Daniël Platje hebben hard gewerkt aan bouwstenen voor de gemeentelijke beleidsnota's
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Publieke gezondheid

GGD reikt bouwstenen aan

voor gemeentelijk beleid publieke gezondheid

Om de vier jaar stelt elke gemeente in Nederland op basis van de Wet publieke gezondheid (artikel 13) een beleidsnota publieke gezondheid op. Voor de nieuwe periode van 2020-2023, heeft de GGD een advies geschreven, waarin zij de gemeenten in de regio bouwstenen aanreikt voor deze nota. Erika Kuilder en Daniël Platje, beiden programmamanager bij de GGD, hebben gewerkt aan de totstandkoming van dit advies.

Vier jaar geleden heeft de GGD de nota publieke gezondheid geschreven voor de gemeenten. Dat was een regionale nota. De gemeenten hebben dit keer aangegeven behoefte te hebben aan lokale nota’s. Zij gaan die zelf schrijven, op basis van het advies met bouwstenen van de GGD.

“De levensstijl die kinderen in hun jeugd ontwikkelen, nemen ze voor hun hele leven mee”

Toekomstverkenningen

“Het proces om te komen tot een advies en uiteindelijk een gemeentelijke beleidsnota, is gestart met een landelijke toekomstverkenning van het RIVM in 2018. Daaruit kwamen trends en uitdagingen op het gebied van (on)gezondheid,” vertelt Erika.

Lees verder
Mobiele telefoon is voor leerlingen het belangrijkste communicatiemiddel
Interview

Subregio

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Thema

Weerbaarheid

"Ongewenst social mediagedrag

is bij ons bespreekbaar geworden"

Ongewenst gedrag op social media is niet weg te denken uit onze maatschappij. Op het Wellant College, locatie De Bossekamp in Ottoland, zette Coördinator Onderwijsondersteuning Jelmer den Hartog samen met de GGD ZHZ in op een preventieve aanpak. En dat werkt. “Vooral in de eerste klassen komt nu sneller op tafel wat er gebeurt.”

“Maak het bespreekbaar en je krijgt zicht op wat er gebeurt”

“App-groepen waarvan leerlingen worden buitengesloten of seksueel getinte foto’s die op social media een eigen leven gaan leiden: vooral in de onderbouw heeft het onderwijs er redelijk vaak mee te maken,” zegt Jelmer den Hartog, Coördinator Onderwijsondersteuning op het Wellant College, vestiging De Bossekamp in Ottoland. “Onder kinderen van die leeftijd heerst een grote groepsdruk om erbij te horen, de mobiele telefoon vormt hierbij het belangrijkste communicatiemiddel. Dat begint dikwijls al in de bovenbouw van de basisschool. Ook wij hebben ermee te maken en we merken dat er veel van buiten naar binnen komt. We kunnen er niet omheen, het leidt tot onrust in de klas, een verstoring van het leerproces, een andere dynamiek in de groep.”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Projectleider Neelke Krijgsman
Vaccineren: na veel onrust in de media nu een kentering gaande
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Vaccineren

Praten met inwoners

over vaccineren

In de regio Zuid-Holland Zuid is de vaccinatiegraad altijd lager geweest dan in de rest van Nederland. De laatste jaren is echter ook landelijk een dalende trend te zien. Voor- en tegenstanders van vaccineren voeren bovendien flinke discussies in de media. De GGD vond het tijd om te onderzoeken hoe ouders in onze regio er tegenaan kijken. En wat er nodig is om hen goed te informeren.

“Wij zijn oprecht nieuwsgierig naar de beweegredenen om niet te vaccineren. Zonder oordeel willen we ons hierin verdiepen”

Het aantal baby’s, kleuters en schoolkinderen dat wordt ingeënt is de laatste jaren gestaag afgenomen. Was de vaccinatiegraad van bof, mazelen en rodehond (de BMR-vaccinatie) onder peuters vijf jaar geleden nog 96%; in 2018 was dit 92,9%. In de regio Zuid-Holland Zuid spelen van oudsher vooral religieuze motieven een rol. De laatste jaren is er echter een groeiend aantal ouders dat twijfelt of vaccineren wel verstandig is, bijvoorbeeld omdat het schadelijk zou zijn voor hun kind.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Projectleider Michelle Stoel
Schooldirecteur Karin Groenendijk en projectleider Wendy Schneider zijn blij met het gezondere beleid
Interview

Subregio

Drechtsteden

Thema

Gezonde school

School speelt belangrijke

rol bij gezonde jeugd

De omgeving waar een kind opgroeit, speelt een belangrijke rol bij gezond opgroeien. Naast de thuissituatie leveren scholen een belangrijke bijdrage aan een gezonde omgeving voor kinderen. Montessori Kindcentrum (MKC) Mozaïek zet zich op verschillende manieren in om een gezondere school te worden. Zo heeft de school een rookvrij schoolplein, wordt er gewerkt aan meer groen rond de school en een gezonde leefstijl bij de kinderen. De GGD adviseert en ondersteunt hen hierbij en de resultaten spreken voor zich.

“In 2012 is het project JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) door de gemeente geïntroduceerd. Wij waren een van de eerste scholen in Dordrecht die meededen. Voor ons is het belangrijk dat kinderen gezonder gaan eten en meer bewegen”, vertelt Karin Groenendijk, directeur van MKC Mozaïek in Dordrecht. “We zitten hier in een vroegere achterstandswijk. Sommige kinderen bewegen twee keer per week drie kwartier in de gymzaal en zitten voor de rest thuis achter een laptop of de televisie met een zak chips….

 

“Naast de thuissituatie leveren scholen een belangrijke bijdrage aan een gezonde omgeving voor kinderen”

Lees verder
Nieuws

Regio

Zuid-Holland Zuid

Aanbesteding JGZ

Lees verder

Dordrecht zet in op LHBTI

Lees verder

Wat doet de GGD nog meer?

Je ziet het hier

Preventie-akkoord biedt kansen

Lees verder

Rots & Water in het (beweeg) onderwijs

Lees verder

Meer nieuws?

Houd actueel nieuws in de gaten op:

dienstgezondheidjeugd.nl

GGD tijdelijk voorzitter werkgroep eenzaamheid

Lees verder

Toolbox Positieve Gezondheid

Lees verder
Colofon

‘Samen voor gezond’ is een uitgave van het team publieke gezondheid van de GGD ZHZ, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Het magazine verschijnt twee tot vier keer per jaar.

Tekst- en beeldredactie: GGD ZHZ en SACHA tekst & pr
Vormgeving: AmaiAmai, Dordrecht
Fotografie: diverse fotografen

Vragen over deze uitgave?‪

communicatie@dienstgezondheidjeugd.nl‬

GGD/Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
078 – 770 85 00

www.dienstgezondheidjeugd.nl
www.facebook.com/dienstgezondheidjeugd
‪www.twitter.com‬/ggdzhz

Privacy

Deze website gebruikt alleen geanonimiseerde cookies om het aantal
bezoekers te tellen en de website op basis daarvan te verbeteren.
Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Klik hier voor meer informatie.

Betere gezondheid, voldoende veerkracht, meer kansen. Daar zet de GGD ZHZ zich voor in. Onze teams publieke gezondheid werken lokaal samen met gemeenten, partners en inwoners om leefstijl en leefomgeving te verbeteren.