kort nieuws

Goede start statushouders

in Papendrecht

De gemeente Papendrecht heeft een integraal plan opgesteld om statushouders een goede start te kunnen geven. Bij dit ‘Plan van aanpak en actieprogramma huisvesting, integratie en participatie van statushouders in Papendrecht’ zijn naast de gemeente diverse andere partijen betrokken. Het actieprogramma kent twee algemene (regie, monitoring en samenwerking) en zes inhoudelijke sporen (arbeidsparticipatie, taal leren, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, kinderen, huisvesting).

De GGD Zuid-Holland Zuid is trekker van het spoor dat gaat over gezondheid. Op 8 maart ondertekende manager publieke gezondheid Paul van Hattem daarom, namens de GGD, een intentieverklaring om aan te geven dat de organisatie achter de aanpak staat en zich eraan verbindt. In een eerste overleg op 19 maart hebben de gemeente Papendrecht, de GGD en ketenpartners de belangrijkste gezondheidsrisico’s van statushouders besproken, en wat professionals en vrijwilligers nodig hebben om de gezondheid van statushouders in Papendrecht te bevorderen. De input uit de bijeenkomst wordt gebruikt om het spoor ‘gezondheid’ van het actieprogramma verder in te vullen.

Meer weten over gezondheid van statushouders?

Neem dan contact op met regiocoördinator gezondheid statushouders Carola Schrijvers